پنج‌شنبه, 7 بهمن 1400
 • تعداد بازدید : 70
وضعیت دانشگاه در رتبه بندی ایمپكت تایمز در سال ۲۰۲۱

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با شرکت در رتبه بندی تایمز موفق به کسب نمره ۵۷,۴ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی و رتبه ی سوم کشوری شد.

رتبه بندی تایمز یکی از معتبر ترین رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز، برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در سطح جهانی و ایجاد منبعی برای درک ماموریت ها و موفقیت های مختلف موسسات آموزش عالی، رتبه بندی دانشگاه ها را ایجاد نموده است.

این رتبه بندی سه مأموریت اصلی فعالیت دانشگاه ها را شامل می شود: پژوهش، آموزش و تأثیر دانشگاه ها بر جوامع.

در سال ۲۰۱۹، تایمز به منظور بررسی تاثیر دانشگاه ها و موسسات آموزشی بر جوامع از اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل (SDG) استفاده کرد. اگرچه SDG ها روی آموزش عالی متمرکز نیستند، اما دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، یک مشارکت همگانی را می طلبد. این امر به بخش ها و بازیگران مختلفی احتیاج دارد که با تجمیع منابع مالی، دانش و تخصص به صورت یکپارچه با هم کار کنند و باید شامل منابع دانشگاه ها و آموزش عالی نیز باشد.

Impact Rankings اولین تلاش جهانی برای سنجش میزان پیشرفت دانشگاه به طور خاص در مورد SDG ها است. این امر می تواند کاتالیزوری برای اقدامات، مکانیزمی برای پاسخگویی دانشگاه ها و فرصتی برای آنها باشد که کارهای بزرگی را که انجام می دهند، برجسته کنند.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با شرکت در رتبه بندی مذکور موفق به کسب نمره ی کل ۵۷,۴ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ در سطح جهان شد. افزون بر این، دانشگاه بعد از دانشگاه های علوم پزشکی ایران و اصفهان، رتبه ی سوم کشوری را کسب کرد. رتبه های چهارم تا دهم نیز به ترتیب به دانشگاه های الزهرا، امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، شهید بهشتی و تبریز تعلق گرفت.

گزارش نمرات و رتبه های اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار به شرح ذیل است:

 1. No Poverty: نمره ی ۴۶,۰ و رتبه ی ۲۰۱-۳۰۰ جهانی
 2. Zero Hunger: نمره ی ۳۸,۶ و رتبه ی ۲۰۱-۳۰۰ جهانی
 3. Good Health and Wellbeing: نمره ی ۸۲,۳ و رتبه ی ۵۶ جهانی
 4. Quality Education: نمره ی ۳۵,۵ و رتبه ی ۶۰۱-۸۰۰ جهانی
 5. Gender Equality: نمره ی ۴۱,۹ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی
 6. Clean Water and Sanitation: نمره ی ۵۰,۵ و رتبه ی ۱۰۱-۲۰۰ جهانی
 7. Affordable and Clean Energy: نمره ی  ۴۲,۷ و رتبه ی ۳۰۱-۴۰۰ جهانی
 8. Decent Work and Economic Growth: نمره ی ۴۱,۱ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰جهانی
 9. Industry, Innovation and Infrastructure: نمره ی ۲۳,۱ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی
 10. Reduced Inequalities: نمره ی ۳۹,۴ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی
 11. Sustainable Cities and Communities: نمره ی ۴۳,۰ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی
 12. Responsible Consumption and Production: نمره ی ۴۶,۲ و رتبه ی ۲۰۱-۳۰۰ جهانی
 13. Climate Action: نمره ی ۳۴,۷ و رتبه ی ۲۰۱-۳۰۰ جهانی
 14. Life Below Water: نمره ی ۳۴,۷ و رتبه ی ۲۰۱-۳۰۰ جهانی
 15. Life on Land: نمره ی ۲۶,۴ و رتبه ی ۳۰۱-۴۰۰ جهانی
 16. Peace, Justice and Strong Institutions: نمره ی ۳۹,۶ و رتبه ی ۴۰۱-۶۰۰ جهانی
 17. Partnership for the goals: نمره ی ۳۵,۶ و رتبه ی ۶۰۱-۸۰۰ جهانی
 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

  6.0.3.0
  V6.0.3.0