event date : Mon Sep 20, 2021  |  item visited : 61
روز دوشنبه مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ جلسه ای با هدف پیگیری امور رفاهی دانشجویان غیرایرانی علی الخصوص مسائل مربوط به ظرفیت اسکان آن ها در خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد.
event date : Mon Sep 20, 2021  |  item visited : 46
روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۰ جلسه ای با هدف بررسی اقدامات علمی- اجرایی در خصوص برگزاری کنگره بین المللی علوم حرکت بالینی تشکیل گردید.
event date : Mon Mar 15, 2021  |  item visited : 110
Page1of41234.Next.GO

 
6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0